Regulamin

Regulamin sklepu i strony internetowej www. itripcomputer.com

I. REGULAMIN SKLEPU – POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Internetowy sklep funkcjonujący pod adresem www.itripcomputer.com jest prowadzony przez firmę SPARK ELECTRONICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie przy Alei Prymasa Tysiąclecia 78A, 01-424, wpisaną do KRS 0001043602, NIP 5273063002, REGON 525655329
 2. Sklep Internetowy www.itripcomputer.com działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 4. Zapoznanie się z regulaminem, akceptacja regulaminu i jego postanowień jest warunkiem złożenia zamówienia w sklepie internetowym przez Klienta.
 5. Niniejszy regulamin precyzuje zarówno zakres jak i rodzaje świadczonych drogą elektroniczną usług przez sklep Internetowy: https://metromierze.itripcomputer.com, precyzuje również zasady świadczenia tychże usług, warunki zawierania umów sprzedaży ich rozwiązywania oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 6. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną oraz hurtową za pośrednictwem sieci Internet.
  Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie Internetowym są nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 7. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich loga użyte na stronie internetowej Sklepu Internetowego pod adresem należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Sklepu Internetowego pod adresem  użyte są w celach informacyjnych.
 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827), Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

II. REGULAMIN SKLEPU – DEFINICJE

 1. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Formularz rejestracji – formularz dostępny na stronie internetowej www.taniekasy.online umożliwiający utworzenie Konta.
 3. Formularz zamówienia – formularz dostępny na stronie internetowej www.taniekasy.online umożliwiający złożenie Zamówienia.
 4. Konsument – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Klient– Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 6. Konto– oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
 8. Sklep internetowy – Sklep Internetowy Usługodawcy działający pod adresem www. rallytripmeter.rallycomputer.com
 9. Sprzedawca, usługodawca – Robert Skierski właściciel Spark Electronics Prokar
 10. Produkt – dostępna w Sklepie Internetowym ruchoma rzecz, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem , a Sprzedawcą.
 11. Umowa sprzedaży – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 12. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
 13. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
 14. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 15. Przedsiębiorca – osoba fizyczna osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

III. REGULAMIN SKLEPU – KONTAKT ZE SKLEPEM

 1.  Adres Sprzedawcy: https://itripcomputer.com
 2. Adres email Sprzedawcy: biuro@sparkelectronics.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy : 22 836 24 51
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 90 1050 1012 1000 0090 8255 4214
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00

IV. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
  – zawieranie Umów Sprzedaży za pośrednictwem Formularza Zamówienia,
  – prowadzenie Konta w Sklepie Internetowym
 2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Sklepie Internetowym odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. Usługodawca ma prawo zamieszczać na stronie internetowej Sklepu Internetowego treści reklamowe. Treści reklamowe, o których mowa w zdaniu poprzednim, stanowią integralną część Sklepu Internetowego i prezentowanych w nim materiałów.
 4. Usługobiorca w ramach korzystania z Sklepu Internetowego, na zasadach określonych Regulaminem i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, ma prawo wyrażać opinię na temat Produktów zamieszczonych na sprzedaż w Sklepie Internetowym.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do nie umieszczenia całości lub części opinii. W szczególności nie zostaną umieszczone opinie zawierające wulgaryzmy (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.); obrażające osoby, narodowości, religie (art. 23 Kodeksu cywilnego oraz art. 194 – 196 Kodeksu karnego); zawierające informacje niesprawdzone lub obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego). Nie zostaną umieszczone opinie, które zawierają linki do prywatnych stron www.taniekasy.online, zawierających dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe, zawierających uwagi skierowane do obsługi sklepu. Opinia wysłana wielokrotnie publikowana jest tylko raz.
 6. Za skutki działań Usługobiorcy polegających na umieszczaniu opinii w Sklepie Internetowym odpowiedzialność ponosi wyłącznie Usługobiorca podejmujący takie działania.
 7. Usługobiorca korzystając ze Sklepu Internetowego poprzez umieszczanie opinii lub jakichkolwiek innych treści zapewnia, iż służą mu w tym względzie wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa majątkowe autorskie, że nie narusza swym działaniem praw osób trzecich, oraz że jest uprawniony do takich działań.

V. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III ust. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
 2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
  – Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.
  – Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony.
 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  – Komputer z dostępem do Internetu.
  – Dostęp do poczty elektronicznej.
  – Przeglądarka internetowa.
 4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami. A także mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

VI. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY

 1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu Internetowego www.taniekasy.online nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa.
 2. Klient składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.
 3. W przypadku niedostępności części lub wszystkich Produktów składających się na Zamówienie, Klient jest informowany o tym drogą mailową lub telefonicznie. Proszony jest o decyzję w sprawie dalszej realizacji zamówienia (anulowanie, zrealizowanie bez brakujących Produktów, dłuższe oczekiwanie na realizację, wybór innego Produktu.
 4. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich (PLN) i nie zawiera podatku VAT, cła oraz wszelkich innych składników. Cena nie zawiera również kosztów dostawy Produktu.
 5. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 6. Produkty w promocji posiadają limitowaną liczbę sztuk i Zamówienia na nie będą realizowane według kolejności ich wpływania aż do wyczerpania się zapasów danego Produktu.
 7. W celu złożenia Zamówienia, Klient jest zobowiązany do rejestracji Konta w Sklepie Internetowym.
 8. Zamówienia można składać:
  – poprzez stronę internetową za pomocą Formularza Zamówienia (Sklep Internetowy) – 24 godziny na dobę przez cały rok.
  – za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@sparkelectronics.pl
  – telefonicznie pod numerem: 22 8362451
 9. Zawarcie Umowy Sprzedaży.
  – Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta, Zamówienia.
  – Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca, niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji.
 10. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która zawiera:
  – oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia,
  – potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
  – niniejszy Regulamin,
  – oświadczenie o prawie do odstąpienia od umowy,
  – pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.
 11. W przypadku kiedy złożone Zamówienia wymaga modyfikacji, Sklep Internetowy przesyła Klientowi wiadomość e-mail zawierającą zmodyfikowane Zamówienie. Tym samym umożliwia mu podjęcie decyzji o dalszej realizacji Zamówienia.
  Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, lub z chwilą potwierdzenia przez Klienta zmodyfikowanego Zamówienia, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 12. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 17:00 w soboty, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego Dnia roboczego.
 13. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana fakturą VAT, które będzie dołączana do przesyłki.

VII. REGULAMIN SKLEPU – SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
  –  Płatność przy odbiorze za tzw. pobraniem.
  –  Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy
  Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer: 
  90 1050 1050 1012 1000 0090 8255 4214
  W tytule przelewu należy wpisać „Zamówienie nr …”.
  –  Płatność przy odbiorze osobistym.
  –  Płatność za pośrednictwem serwisu PayU.pl.
 2. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
 3. W przypadku płatności przelewem na rachunek bankowy, Produkt wysyłany jest po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 4. W przypadku płatności przy odbiorze przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności danych adresowych.
 5. W przypadku płatności za pośrednictwem serwisu PayU.pl Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Serwis PayU.pl umożliwia dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków. Produkt zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu.
 6. Sklep Internetowy umożliwia Klientom zakup Produktu w ramach leasingu oraz na podstawie kredytu kupieckiego. Warunki te ustalane są na podstawie indywidualnych uzgodnień z Klientem.

VIII. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

 1. Koszty dostawy Produktu są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia. Uzależnione są one od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego Produktu.
 2. Zakupione w Sklepie Internetowym Produkty są wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej lub transportem własnym Sprzedającego.
 3. Klient może osobiście odebrać Produkt pod adresem: Aleja Prymasa Tysiąclecia 78A , 01-424 Warszawa
 4. Na termin dostawy Produktu, składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika:
  – Czas kompletowania Produktu, wynosi do 3 Dni Roboczych.
  – Dostawa Produktu przez przewoźnika następuje w ciągu deklarowanych przez przewoźnika 5 Dni Roboczych.

IX. REGULAMIN SKLEPU – GWARANCJA PRODUKTU

 1. Wszystkie Produkty posiadają gwarancję producenta lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
  Okres gwarancji producenta, na Produkty oferowane przez Sklep Internetowy wynosi 12 miesięcy i jest liczony jest od dnia dostarczenia Produktu do Klienta.

X. OFERTY PROMOCYJNE I KODY RABATOWE

 1. Oferty promocje oraz kody rabatowe, opisane w niniejszym rozdziale dotyczą wyłącznie Produktów w Sklepie Internetowym www.itripcomputer.com
 2. Oferty promocje oraz kody rabatowe, dostępne w Sklepie Internetowym nie podlegają sumowaniu. Realizacja kodu rabatowego przez Klienta uniemożliwia skorzystanie z rabatu cenowego wynikającego z oferty promocyjnej.
 3. Produkty objęte ofertą promocyjną są dostępne dla wszystkich Klientów. Rabat cenowy, wynikający z oferty promocyjnej jest uwzględniany w cenie Produktu w chwili składania Zamówienia przez Klienta.
 4. Kody rabatowe:
  – Kody rabatowe są przyznawane Klientowi Sklepu Internetowego www.taniekasy.online przez obsługę Sklepu Internetowego.
  – Kody rabatowe można zrealizować podczas procesu składania Zamówienia.
 5. W celu realizacji kodu rabatowego, należy wpisać numer kodu rabatowego w odpowiednim polu Formularza Zamówienia i potwierdzić przyciskiem obok tego pola.

XI. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży:
  Podstawy i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży, są określone w szczególności ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
 2. Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres : biuro@sparkelectronics.pl lub pisemnie na adres: SPARK ELECTRONICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Al. Prymasa Tysiąclecia 78A, 01-424 Warszawa. Gdy jest to niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową, należy go dostarczyć na adres: SPARK ELECTRONICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Al. Prymasa Tysiąclecia 78A, 01-424 Warszawa
 3. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób.
 4. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Internetowego Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@itripcomputer.com. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.phphttp://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

XII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub załączenie go do paczki ze zwracanym Produktem.
 2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 3. Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument. Chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 4. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep Internetowy, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 5. Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży, zgodnie z pkt. 1 niniejszego rozdziału, ponosi jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.
  Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia w którym Konsument objął Produkt w posiadanie.

XIII. REGULAMIN SKLEPU – PLIKI COOKIES

 1. Sklep Internetowy Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy (Klienta) ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
 2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Sklepie Internetowym. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
 3. Zawartość plików „cookies” nie pozwala na identyfikację Usługobiorcy (Klienta). Za pomocą plików „cookies” nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu Internetowego zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2. Zmiany dokonane w Regulaminie Sklepu Internetowego przez Usługodawcę wiążą Usługobiorcę, pod warunkiem iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i mógł się z nimi zapoznać.
 3. Żadne z postanowień Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Usługobiorcy. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem Usługodawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.
 4. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem Internetowym, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

Shopping Cart
Scroll to Top